Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8083 cbad
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaemtezmazupe emtezmazupe
9037 2c52
Reposted fromflyingwhales flyingwhales viazielonykot zielonykot
0807 46c4
5809 196d
Reposted fromorendasophie orendasophie viadilemma dilemma
4866 990d 500
Reposted fromrenirene renirene viadilemma dilemma
Jesteś na pierwszym miejscu.
— R.
Reposted fromkatalama katalama viadilemma dilemma
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viadilemma dilemma
6465 c3b9
Reposted fromsilverheaven silverheaven viadilemma dilemma
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz.
— W. Myśliwski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacontrolled controlled
4949 2436 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viasalami salami
9690 9ac2 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart viaa-antimatter a-antimatter
9574 dfde 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart viaa-antimatter a-antimatter
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
3341 650d
Reposted fromjunior13 junior13 viarudaizia rudaizia
2031 c1e7 500
Reposted fromresurrectionfox resurrectionfox viasunako sunako
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viasunako sunako
2941 0407 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viasunako sunako
6945 bbd4
Reposted frompulperybka pulperybka viasunako sunako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl